کلید...!

شرایط عمومی صحت قرارداد پیش فروش آپارتمان

شرایط عمومی باید در هر عقد و قراردادی صرف نظر از نوع آن موجود باشد و الا عقد و قرارداد معتبر نخواهد بود. قرارداد پیش فروش آپارتمان نیز بایستی حاوی شرایط اساسی صحت معاملات بر اساس ماده۱۹۰ قانون مدنی باشد. قراردادهایی که واجد شرایط فوق باشد و مخالفت صریح با قوانین آمره نداشته باشد با توجه به قاعده ی اصاله الصحه معتبر است.

فقدان یکی از شرایط مزبور گاهی سبب بطلان قرارداد و گاهی موجب عدم نفوذ آن می گردد. به عنوان مثال فقدان قصد، عقد را باطل می کند ولی فقدان رضا و اهلیت در بعضی موارد سبب نفوذ قرارداد می گردد.

بنابراین می توان گفت مجموعاً قراردادها از حیث تاثیر وجود شرایط اساسی ، به سه دسته تقسیم می گردند

الف/ قرارداد صحیح

قراردادی است که علاوه بر شرایط اختصاصی خود، تمام شرایط اساسی معاملات را دارا می باشد. قرارداد صحیح تمام آثار حقوقی خود را ایجاد می کند.

ب/ قرارداد باطل

قراردادی است که فاقد بعضی از شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م باشد. مانند قراردادی که در آن مورد معامله معین نشده باشد.

ج/ قرارداد غیر نافذ

قراردادی است که فاقد بعضی از شرایط باشدو مانند قراردادی که مکره واقع می سازد که به علت فقدان رضا، غیر نافذ است. قرارداد غیر نافذ ، باطل و کان لم یکن نیست ولی صحیح و معتبر نمی باشد و در حالت عدم نفوذ ، اثر حقوقی ندارد. این قرارداد می تواند با الحاق رضایت بعدی از جانب کسی که رضایت او شرط است کامل شده و آثار حقوقی خود را ایجاد کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ساعت 20:5 PM  توسط مهدیار  |